voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden dbDesign - MediaCenterWorld.

 

dbDesign - MediacenterWorld
Dilleveld 48
5467 KK - Veghel
Telefoon: 0413-820252
KvK Nr : 50122134
BTW. Nr : NL 1509.20.179.B01

 

Algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden van de MediacenterWorld InternetWinkel

(hierna te noemen MediacenterWorld)

 

Artikel 1: Algemeen

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met MediacenterWorld betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van MediacenterSystemen, losse producten, randapparatuur, en alle overige hier niet vermelde maar via onze internetwinkel aangeboden producten en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

 

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan MediacenterWorld aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

 

1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door MediacenterWorld niet geaccepteerd.

 

1.4 MediacenterWorld houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.

 

1.5 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen MediacenterWorld en consument.

 

1.6 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van de consument wordt door MediacenterWorld uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2: Offertes

 

2.1 Alle offertes opgesteld door MediacenterWorld zijn vrijblijvend en steeds 3 werkdagen geldig, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

 

2.2 Prijsvermeldingen op de MediacenterWorld internetsite, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

 

Artikel 3: Overeenkomsten en bestellingen.

 

3.1 Bestellingen via onze InternetWinkel worden door de webshop zelf aan uw e-mail adres bevestigd middels een kopij van uw bestelling. Deze kopij is nog géén definitieve factuur maar wél een koopovereenkomst. Na de internet bestelling ontvangt u een "handgemaakte e-Factuur" welke na bevestiging via de Internetwinkel apart in PDF formaat aan u wordt toegezonden per e-mail. In deze factuur vindt u de door u bestelde producten en het definitief te betalen bedrag.

Nadat u deze Factuur heeft ontvangen is uw bestelling definitief. De Definitieve Factuur word nadat het bestelde product is geleverd altijd nog per post aan het afleveradres verstuurd.

 

3.2 Houd u er rekening mee dat het kán voorkomen dat er bij uw bestelling nog extra verzendkosten bij komen als u bijvoorbeeld extra opties heeft meegenomen bij uw bestelling waarvan het verzendbedrag niet "automatisch" door onze internetwinkel kan worden meegenomen in het totale orderbedrag. Ook wanneer u 2 producten heeft besteld waarvan het verzendgewicht bóven de 30Kg totaal uitkomt, zullen er achteraf extra verzendkosten apart moeten worden doorberekend op de definitieve factuur.

Helaas voorziet onze winkelsoftware er niet in dit automatisch te berekenen waarvoor onze excuses.

Deze extra verzendkosten zullen dan achteraf kenbaar aan u worden gemaakt en dienen dan achteraf te worden bijbetaald mocht u de order al met iDEAL hebben betaald.

 

3.3 Overeenkomsten met MediacenterWorld komen pas dan tot stand wanneer MediacenterWorld een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld. MediacenterWorld heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden geïnformeerd.

 

3.4 Vermelde bedragen in onze (e)Factuur zijn bepalend en bindend. Mocht de prijs van een besteld product ná het versturen van de (e)Factuur tussentijds wijzigen (ten positieve of ten negatieve) dan heeft dat géén invloed op de (e)Factuur van uw product. Ook als het product nog niet is uitgeleverd is een online prijswijziging niet bepalend voor de overeengekomen (e)Factuurprijs.

Uw product wordt gebaseerd op de inkoopprijs van het moment dat de order wordt geplaatst en staat veder los van prijswijzigingen die daarna plaats vinden ongeacht of het product is uitgeleverd of (nog) niet.

 

Artikel 4: Afbeeldingen en specificaties

 

4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de MediacenterWorld internetwinkel, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Tóch kan het op een bepaald moment gebeuren dat informatie welke aan MediacenterWorld wordt toegezonden (in de meeste gevallen geschied dit rechtstreeks vanaf de distributeurs) een onjuiste foto, tekst of andere specificatie vermelden en afwijkt van de daadwerkelijke informatie. Daarom geldt dat deze informatie slechts bij benadering aanwezig is en kunnen deze geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding of enige andere vorm van discussie.

 

Artikel 5: Prijzen en betaling

 

5.1 Alle prijzen vermeld op de Internetwinkel zijn altijd inclusief BTW, in Euro en exclusief verzend of handelingskosten.

 

5.2 Een aanbieding of (prijs)opgave bindt MediacenterWorld niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

5.3 Let op: Wij willen u er op attenderen dat producten vermeld als *opruiming* na uw aankoop niet retour kunnen worden gestuurd o.v.v. het retourrecht en dat opruiming ook echt opruiming is, tenslotte zijn daar de prijzen ook duidelijk naar.

Bij élk product dat vermeld is als opruiming en via onze website wordt besteld geld: koop = koop

MediaCenterWorld behoud zich het recht voor om op deze manier te handelen met alle producten die als opruiming worden aangemerkt en informeert u hier ook duidelijk over. niet alleen op de website, maar ook op de definitieve factuur en ook vóórdat u het product definitief besteld (en betaald)

 

5.4 Behoudens het geval van contante verkoop of zending onder rembours, dient de betaling van de door MediacenterWorld geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 5 (werk)dagen na factuur datum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is MediacenterWorld gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van incassobureaus, advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 50,00.

 

5.5 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

5.6 Niet tijdige betaling geeft MediacenterWorld het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

 

5.7 MediacenterWorld is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door MediacenterWorld te verrichten prestaties.

 

5.8 Indien op enig moment bij MediacenterWorld gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de afnemer, heeft MediacenterWorld het recht, alvorens (verder) te presteren van de afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die MediacenterWorld , al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van de afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van MediacenterWorld . Mocht twijfel betreffende de kredietwaardigheid van de afnemer plotseling abnormaal hoog worden dan geeft dat MediacenterWorld het recht tot onmiddellijke ontbinding van alle opgemaakte koopovereenkomsten zonder enige schadevergoeding op wat voor grond dan ook.

 

5.9 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van MediacenterWorld verrekening van facturen toe te passen.

 

5.10 Door MediacenterWorld in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

 

Artikel 6: Verzending en aflevering

 

6.1 De goederen reizen voor risico van MediacenterWorld af vestiging MediacenterWorld.

 

6.2 De consument draagt het risico van de goederen vanaf het moment waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

 

6.3 MediacenterWorld is gerechtigd tot het doen van deelleveringen of het verzamelen van bestelde producten tot de order compleet is.

 

6.4 De consument is verantwoordelijk voor de adressering van de bestelde goederen. Bij onjuiste adressering kan geen aanspraak worden gedaan bij MediacenterWorld

 

6.5 De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door PostNL post of ander distributiecentrum opgeslagen.

 

6.6 Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar MediacenterWorld.

 

6.7 In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 3 weken niet heeft afgehaald van de door PostNL post op te geven opslagplaats, heeft MediacenterWorld het recht u een factuur te sturen van de door MediacenterWorld gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen minimaal 10% van de hoofdsom met een minimum van € 25,-

 

Artikel 7 : Voorwaarden bij Afhalen

 

7.1. De consument kan uitsluitend betalen á contant, met de PIN of met elektronische overboeking via haar eigen bankrekening op één van onze computersystemen met gebruikmaking van haar eigen identefiër of mobiele telefoon.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 

8.1 MediacenterWorld behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door MediacenterWorld aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door MediacenterWorld ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen MediacenterWorld van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen MediacenterWorld en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.

 

Artikel 9: Leveringstermijnen en annulering van de order

 

9.1 Opgaven van levertijden zijn te alle tijden bij benadering en onder voorbehoud, tenzij anders is overeengekomen. MediacenterWorld is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

 

9.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Doch, de maximale levertijd bedraagt 30 (werk)dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de consument hier tijdig van op de hoogte gesteld en biedt MediacenterWorld de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding van een order welke niet binnen 30 (werk)dagen kan worden geleverd volledig terug betaald.

 

9.3 Bij het annuleren van een order door de klant zélf betreffende een product welke al door de klant is (aan)betaald maar welke nog niet is geleverd of bezorgd maar welke al wel in bestelling is, zal ná de totstandkoming van de “bindende” order en bij annulering daarvan een bepaald bedrag ter annulering in rekening worden gebracht, welke als volgt zal worden berekent:

 

9.3a Bij orders met een orderbedrag tussen de € 100,00 en € 1000,00 wordt een annuleringsbedrag van 4% over het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

 

9.3b Bij orders met een orderbedrag boven € 1000,00 wordt een annuleringsbedrag van 3,5% over het totale factuurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 10: Afkoelingsperiode

 

10.1 Elke Europese particuliere klant heeft een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen bij aankoop van een product dat "op afstand" via onze internetwinkel is gekocht. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product of de producten door of namens de klant en geld NIET voor producten die als "opruiming" aangemerkt zijn.

 

10.2 Uitzonderingen op dit recht zijn speciaal voor u geassembleerde of speciaal voor u bestelde producten eventueel vergezeld gaande van software welke geactiveerd wordt vóór de levering omdat deze als zodanig als gepersonaliseerde producten worden afgeleverd.
Let er dus op dat élk MediaCenterSysteem en élke Streamer, geleverd met geactiveerde software, buiten het retourrecht vallen.
MediaCenterSystemen en Streamers, geleverd met geactiveerde software, kunnen derhalve dan ook niet worden geretourneerd als zou blijken dat deze na de levering niet aan uw wensen voldoen.


10.3 Geopende software of producten waarvan een garantie en/of productzegel is verbroken (zoals bijvoorbeeld Notebooks en software) kunnen niet retour worden genomen en vallen buiten dit recht.

 

10.4 Tijdens deze termijn zal u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

 

10.5 Indien u het product niet wenst te behouden kunt u dit niet direct "op de post" doen.
Het is van het grootste belang dat u MediacenterWorld éérst informeert en hier melding van maakt via e-mail met kennisgeving van uw naam, product en factuurnummer.

Achtereenvolgens download u het "Retourbeleid - Heroepingsrecht" formulier vanaf de *Wat te doen bij retourneren* pagina, vult u alle gevraagde gegevens in en verzend deze via e-mail of per post aan MediaCenterWorld toe.
MediacenterWorld zal dan bepalen op welke wijze het product dient te worden geretourneerd.
Het kan betekenen dat het product aan MediacenterWorld te Veghel kan worden geretourneerd, maar het kan ook betekenen dat het product direct terug naar de leverancier dient te worden geretourneerd.

 

10.6 Indien u van het retourrecht gebruik wenst te maken dient u het product of de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in originele staat en verpakking aan MediacenterWorld te retourneren, conform de door MediacenterWorld verstrekte redelijke en duidelijke instructies nadat u het retour heeft aangemeld.

Het product of de producten die u retour wilt sturen dienen in ieder geval binnen uiterlijk 14 kalenderdagen (vanaf de dag van ontvangst) bij MediaCenterWorld retour ontvangen te zijn.
U draagt zélf de kosten én verantwoording van de retourzending.
Een "verzekerde" verzending via PostNL is dan in ieder geval vereist voor een betrouwbare verzending.

 

10.7 Voor het aan de klant terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetaling via bijv. iDeal) hebben wij tevens uw IBAN bankrekeningnummer en de naam van de rekening (rekeninghouder) nodig. 

10.8 Klanten uit landen buiten Nederland dienen niet alleen het IBAN rekeningnummer maar ook het BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden op het heropeingsrecht formulier.
Bij annulering van een order tijdens de Afkoelingsperiode van bestellingen die aan landen buiten Nederland zijn verzonden word nooit meer dan 7,50 van het verzendbedrag gecrediteerd.
Bij annulering van een order tijdens de Afkoelingsperiode van bestellingen welke zijn Paypal is betaald zal een eventueel extra betaalbedrag dat Paypal op uw betaling int en wat een overeenkomst is tussen de klant met Paypal niet aan u worden gecrediteerd.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan MediacenterWorld heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

10.9 Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan u terugbetaald.

 

Artikel 11: Reclames

 

11.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk - met behoorlijke omschrijving van reden - kenbaar gemaakt te worden aan MediacenterWorld . Na het verstrijken van deze termijn wordt MediacenterWorld geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat MediacenterWorld er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

 

11.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

 

11.3 Indien een reclame door MediacenterWorld gegrond wordt bevonden, kan MediacenterWorld overgaan tot het volgende:

 

A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen.

 

B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan MediacenterWorld worden afgegeven.

 

C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

 

11.4 De afnemer dient in alle gevallen MediacenterWorld de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

 

Artikel 12: Garantie (Hardware)

 

12.1 MediacenterWorld verleent ten aanzien van de door haar geleverde (hardware) artikelen een zogenaamde "carry-in" garantie van minimaal één (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

 

12.2 MediacenterWorld staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

12.3 Alle producten dienen bij MediacenterWorld óf een door MediacenterWorld opgegeven adres te worden aangeboden ter onderzoek/reparatie. U dient een reparatieaanvraag vooraf áltijd eerst middels e-mail aan MediacenterWorld te communiceren, en met vermelding van uw factuurnummer óf u kunt een RMA aanvraag online indienen via de knop “contact”

 

12.4 Bij garantieaanvraag of reparatie van computerproducten geld dat deze in de originele verpakking en met alle toebehoren aan MediacenterWorld dienen te worden overhandigd of te worden verzonden middels de eventueel door MediacenterWorld aanvullende instructies. U dient de verpakking van de producten dan ook altijd minimaal 1 jaar te bewaren.

Kunt u de originele verpakking met toebehoren niet overhandigen bij uw garantie/reparatie aanvraag dan zijn wij helaas genoodzaakt om (een deel van de) kosten in rekening te brengen bij reparatie van het product, ook al heeft u nog recht op garantie van het te repareren product. In uitzonderlijke gevallen kán het zelfs voorkomen dat recht op garantie vervalt als u het product niet in de originele verpakking kunt retourneren !

 

12.5 Voor losse producten geld dat de verpakking waarin zich het ter RMA aangevraagde product bevindt (de originele verpakking) in een omdoos opnieuw verpakt dient te worden of met papier of plastic ingepakt dient te worden. Dit om de originele verpakking vrij te houden van stikkers, plakband of andere zaken die niet op de originele verpakking mogen worden aangebracht of thuishoren.

 

12.6 MediaCenterSystemen waarvoor een reparatieaanvraag ingediend wordt dienen in de volledige staat en in de originele verpakking aangeboden te worden zodat het systeem *veilig* vervoerd kan worden. De doos van het MediaCenterSysteem dient vervolgens in papier of plastic te worden verpakt zodat vanaf de buitenzijde niet zichtbaar is dat het een MediaCenterSysteem betreft (dit voor uw eigen risico mbt. de verzending) MediaCenterSystemen waarvan vermoedelijk één item defect is dienen eveneens in de volledige staat en in de originele verpakking aangeboden te worden. Het is de klant NIET toegestaan om bij vermoedelijke defecten aan een MediaCenterSysteem de evt. defecte items te verwijderen en “apart” ter reparatie aan te bieden op wat voor manier dan ook. Voor alle MediaCenterSystemen geld dat bij eventueel defect aan welk item dan ook het gehéle systeem ter RMA aangeboden dient te worden tenzij, in overleg, anders wordt bepaald.

Het is de klant eveneens verboden om, in ieder tijdens de garantieperiode, van een MediaCenterSysteem op eigen initiatief items te verwijderen om wat voor reden dan ook.

 

12.7 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door MediacenterWorld op te geven adres.

 

12.8 Let op: wij geven géén garantie op los bestelde onderdelen ivm. onzorgvuldig of onkundig handelen (denk aan kortsluiting en defecten door onwetendheid van de losse producten)
Mocht het zo zijn dat u door ondeskundig gebruik een defect veroorzaakt dan kunt u het product ter reparatie aanbieden, maar zullen wij bekijken hoe te handelen.
U dient dan in ieder geval de kosten ter verzending aan onze distributeur + de retourkosten aan uzelf te betalen. In het uiterste geval kunnen daar nog eventuele onderzoekskosten bij komen.

 

12.9 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:

 

A: de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.

 

B: de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens MediacenterWorld zijn verricht.

Bij aanpassingen en uitbreiding op wat voor manier dan ook en met wat voor product dan ook welke “eigenhandig” worden uitgevoerd vervalt élk recht op garantie.

Ook vervalt elk recht op garantie als MediaCenterWorld zijn toestemming heeft gegeven op een “eigenhandige” uitbreiding door de klant zélf en waarna een probleem ontstaat op welke manier dan ook aan het product door mechanisch of elektrisch defect. Het risico bij “eigenhandige” uitbreiding ligt bij de klant zélf.

De garantie op het product blijft alléén geldig als de aanpassing(en) en/of uitbreidingen wordt(en) uitgevoerd door MediaCenterWorld.

 

C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.

 

D: het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.

 

E: het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.

 

F: artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door MediacenterWorld echter geen defect geconstateerd kan worden. Het aangeboden of de aangeboden producten word(en) dan op kosten van de klant retour gestuurd en tevens wordt een post voor onderzoekskosten in rekening gebracht.

 

G. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

 

12.10 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven

 

Artikel 13: Garantie (Software)

 

13.1 Helaas kunnen wij u géén (langdurige) garantie geven op de software en de complete installatie zoals die bij u op het systeem aanwezig is. Omdat er te veel invloeden van buitenaf schadelijk kunnen zijn voor het systeem (denk aan virus, spyware en meer) is het onmogelijk daar enige garantie op te verlenen. Bovendien bent u als eigenaar van het systeem geheel zélf verantwoordelijk voor een goede bescherming als u het internet op gaat, gaat downloaden en eventueel e-mailen. Denkt u er daarom goed over na of u wellicht een internet-beveiligingspakket installeert als u meer gebruik van de internetverbinding gaat maken dan het systeem uitsluitend te gebruiken als MediaCenter......

 

13.2 MediaCenterWorld verleent voor de duur van maximaal 2 weken na levering van het systeem een volledige garantie op de software, mits er geen sprake is van onzorgvuldigheid, onoplettendheid of wijzigingen in de systeemsoftware die van dien aard zijn dat zei te verwijten zijn aan de gebruiker zelf.

Deze extra aanvullende softwaregarantie bied u de mogelijkheid om het systeem binnen de periode van maximaal 2 weken na levering aan te bieden bij MediaCenterWorld waarna het systeem kosteloos zal worden hersteld. Wel worden de eventuele kosten voor het retour zenden van het systeem bij de klant in rekening gebracht.

 

13.3 MediaCenterWorld biedt u tóch de unieke mogelijkheid om uw systeem te laten herstellen indien het op de langere termijn (na 2 weken) helemaal fout loopt en u niets meer met uw systeem kunt doen, door wat voor reden dan ook. De "vaste" prijs voor een volledig systeemherstel komt op slechts € 75,00

 

13.4 MediacenterWorld is niet verantwoordelijk voor de aangebrachte en extra geïnstalleerde software.

Als op enig moment mocht blijken dat een bepaald extra geïnstalleerd programma of een bepaalde plugin niet goed of in het geheel niet meer functioneert valt dit buiten het beroepingsrecht van de garantie door de klant. Uiteraard zal MediacenterWorld op de eerste plaats trachten het probleem samen met u op te lossen daar waar mogelijk.

Mochten wij hier om wat voor reden dan ook niet in slagen dan zullen wij u dat kenbaar maken.

 

Artikel 14: Algemene voorwaarden voor retourneren

 

14.1 Door aankoop van de producten aanvaardt u onze algemene voorwaarden voor retourzendingen.

 

14.2 Het artikel moet tijdens de “standaard” garantieperiode van 1 jaar ten alle tijden voorzien zijn van de originele verpakking. In het geval het product niet kan worden verzonden in de originele verpakking vervalt ten alle tijden het recht op garantie. Verzend u een artikel dat niet van een originele verpakking is voorzien dan zal het artikel aan u retour gezonden worden en er wordt € 15,- aan administratie- en verwerkingskosten in rekening gebracht.

 

14.3 Voor losse producten geld dat de verpakking waarin zich het ter RMA aangevraagde product bevindt (de originele verpakking) of in een omdoos opnieuw verpakt dient te worden of met papier of plastic ingepakt dient te worden. Dit om de originele verpakking vrij te houden van stikkers, plakband of andere zaken die niet op de originele verpakking mogen worden aangebracht of thuishoren.

 

14.4 MediaCenterSystemen waarvoor een reparatieaanvraag ingediend wordt dienen in de volledige staat en in de originele verpakking aangeboden te worden zodat het systeem *veilig* vervoerd kan worden. De doos van het MediaCenterSysteem dient vervolgens in papier of plastic te worden verpakt zodat vanaf de buitenzijde niet zichtbaar is dat het een MediaCenterSysteem betreft (dit voor uw eigen risico mbt. de verzending) MediaCenterSystemen waarvan vermoedelijk één item defect is dienen eveneens in de volledige staat en in de originele verpakking aangeboden te worden. Het is de klant NIET toegestaan om bij vermoedelijke defecten aan een MediaCenterSysteem de evt. defecte items te verwijderen en “apart” ter reparatie aan te bieden op wat voor manier dan ook. Voor alle MediaCenterSystemen geld dat bij eventueel defect aan welk item dan ook het gehéle systeem ter RMA aangeboden dient te worden tenzij, in overleg, anders wordt bepaald.

Het is de klant eveneens verboden om, in ieder tijdens de garantieperiode, van een MediaCenterSysteem op eigen initiatief items te verwijderen om wat voor reden dan ook.

 

14.5 In het geval er onterecht een aanspraak wordt gedaan op garantie (geen defect gevonden, bedieningsfouten, gebruiksaanwijzing niet gelezen, softwarematige problemen op systemen die geleverd zijn zonder software, etc.) zullen de artikelen retour gezonden worden en onderzoekskosten ter hoogte van € 25,- in rekening worden gebracht. Eventuele kosten aan ons in rekening gebracht door onze leverancier zullen aan u worden doorberekend evenals de kosten ter retour zenden van het artikel aan uzelf.

 

14.6 Artikelen die niet gekocht zijn bij MediaCenterWorld worden retour gezonden. In dat geval zal gehandeld worden zoals omschreven in punt 14.5

 

14.7 Kosten voor transport en verzekering van (garantie)-artikelen door u opgestuurd aan MediaCenterWorld zijn voor uw rekening. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden om organisatorische redenen geweigerd.

 

14.8 De retourkosten van garantiezendingen na reparatie of vervanging naar de afnemer neemt MediaCenterWorld voor haar rekening.

 

 

Artikel 15: Overmacht

 

15.1. Indien MediacenterWorld door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

 

15.2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.

 

15.3. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MediacenterWorld als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

15.4. MediacenterWorld zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

 

Artikel 16: Handelsmerk

 

16.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door MediacenterWorld afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 

17.1 De aansprakelijkheid van MediacenterWorld blijft ten alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

 

17.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor MediacenterWorld in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal MediacenterWorld niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van MediacenterWorld .

 

17.3 De afnemer vrijwaart MediacenterWorld te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

 

Artikel 18: Overige bepalingen

 

18.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.